אסיפה כללית שלא מן המניין (זום בלבד)

מתי

12 באוקטובר 2023    
19:15 - 20:00

Event Type

בזום בלבד: פרטים ישלחו לחברים במייל 

ועד הקהילה קורא לאסיפה כללית שלא מן המניין על מנת לבצע שינוי בתקנון שיגדיר את מי הועד רשאי למנות כמורשה חתימה לביצוע פעילויות בנקאיות ואחרות. 
הוספת הסעיף בתקנון נדרשת כדי לעמוד בהתחייבות לניהול תקין של רשם העמותות.
קישור לזום ישלח לפני האסיפה.

להלן הנוסח שיש להוסיף:

הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ועובדיה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. הוצאה עד לגובה של 5,000 ש"ח  נדרשות שתי (2) חתימות בצירוף חותמת העמותה. הוצאה מעל ל 5,001 ש"ח נדרשות שלוש (3) חתימות בצירוף חותמת העמותה.